Cabinet de insolventa David Mirela ofera servicii de consultanta si conform Legii 85/2014 privind procedura insolventei

Lichidator judiciar, atributiuni conform Legii

 • examinarea activitatii debitorului asupra caruia se initiaza procedura simplificata în raport cu situatia de fapt si întocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila si a existentei premiselor angajarii raspunderii acestora în conditiile art. 138, si supunerea acelui raport judecatorului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, daca un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar;
 • conducerea activitatii debitorului;
 • introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale încheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
 • aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor;
 • mentinerea sau denuntarea unor contracte încheiate de debitor;
 • verificarea creantelor si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si întocmirea tabelelor creantelor;
 • urmarirea încasarii creantelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii, încasarea creantelor; formularea si sustinerea actiunilor în pretentii pentru încasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocati;
 • primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor în contul averii debitorului;
 • vânzarea bunurilor din averea debitorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
 • încheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic;
 • sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;
 • orice alte atributii stabilite prin încheiere de catre judecatorul-sindic.

Lichidator – societati dizolvate

 • realizam toate demersurile legale pentru dizolvare, inclusiv in cazul fuziunii sau divizarii

Administrator special

Administratorul special are urmatoarele atributii:

 • exprima intentia debitorului de a propune un plan, potrivit art. 28 alin. (1) lit. h), coroborat cu art. 33 alin. (2);
 • participa, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea actiunilor prevazute la art. 79 si 80;
 • formuleaza contestatii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;
 • propune un plan de reorganizare;
 • administreaza activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, dupa confirmarea planului;
 • dupa intrarea în faliment, participa la inventar, semnând actul, primeste raportul final si bilantul de închidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului;
 • primeste notificarea închiderii procedurii.

Administrator judiciar

Principalele atributii ale administratorului judiciar, în cadrul prezentei legi, sunt:

 • examinarea situatiei economice a debitorului si a documentelor depuse conform prevederilor art. 28 si 35 si întocmirea unui raport prin care sa propuna fie intrarea în procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie în cadrul procedurii generale si supunerea acelui raport judecatorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 30 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
 • examinarea activitatii debitorului si întocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si asupra existentei premiselor angajarii raspunderii acestora, în conditiile art. 138, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;
 • întocmirea actelor prevazute la art. 28 alin. (1), în cazul în care debitorul nu si-a îndeplinit obligatia respectiva înauntrul termenelor legale, precum si verificarea, corectarea si completarea informatiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor;
 • elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului, în functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. a) si în conditiile si termenele prevazute la art. 94;
 • supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
 • conducerea integrala, respectiv în parte, a activitatii debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu privire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul averii debitorului;
 • convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica;
 • introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale încheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
 • sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic în cazul în care constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;
 • mentinerea sau denuntarea unor contracte încheiate de debitor;
 • verificarea creantelor si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si întocmirea tabelelor creantelor;
 • încasarea creantelor; urmarirea încasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor înainte de deschiderea procedurii; formularea si sustinerea actiunilor în pretentii pentru încasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocati;
 • cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, încheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale;
 • sesizarea judecatorului-sindic în legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta.

Consultanta privind insolventa, mandatul ad hoc si concordatul preventiv

Consultanta privind insolventa;

 • Intocmirea de documente specifice, ex: tabelul de creante;
 • Intocmirea planului de reorganizare;
 • Inventarierea patrimoniului;
 • Acordarea de asistenta financiar contabila pentru lichidare
 • Intocmirea bilantului de lichidare

Insolventa si reorganizare judiciara

 • Redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolventei;
 • Redactarea cererilor de inscriere a creantei la masa credala;
 • Formularea de contestatii la Tabelul Preliminar de creante, Tabelul Definitiv de creante etc;
 • Asistarea si reprezentarea in cadrul procedurii insolventei, in fata instantelor de judecata, in orice etapa procesuala, dar si in fata Adunarilor Creditorilor;
 • Asistarea si reprezentarea in cadrul procedurii de reorganizare judiciara si lichidare voluntara;
 • Se urmareste activitatea administratorului judiciar sau a lichidatorului numit in cauza,
 • Se fac demersuri pentru atragerea raspunderii administratorului societatii aflate in procedura insolventei