succesiune, testament raspuns Udrea Florin

avocat Timisoara
Avocat in Timisoara - Mirela David
1. Daca tatal dvs ( nu cunosc data decesului) a posedat , impreuna cu sotia sa, suprafata de teren despre care faceti vorbire, ar fi trebuit sa apara in sentinta sau, daca tatal a decedat anterior pronuntarii sentintei, dar pana la data decesului se implinise termenul de uzucapiune de 30 ani, dvs in calitate de mostenitor, in cota de mostenire pe care corect ati mentionat-o .
De principiu, in anumite situatii (cum ar fi lipsa citarii), se poate declara recurs peste termen, cu solicitarea expresa de repunere in termenul de recurs. Cu privire la acest aspect este necesar un studiu al dosarului si a situatiei de fapt.
2.Notarii au exprimat un punct de vedere pertinent.

Intrebarea a fost

Mesaj:
Am 2 intrebari referitoare la realizarea unei succesiuni pentru un teren si executarea unui testament referitor la acea suprafaţă.
1
–prin sentnţa judecatorească nr.6870 /2012, din dosarul nr.8638 /190 /2011, emisa de Judecătoria Bistriţa, privind pe reclamanta Hudrea Elena în vărstă de 89 ani, împotriva pîrîtei Comuna Josenii Bîrgaului, avîn ca obiect uzucapiune referitoare la un teren în suprafaţă de 3.763 mp,  situat în intravilanul comunei Mijlocenii Bîrgăului, înscris în anul 1903 în cf nr 25652 Mijlocenii Bîrgăului, cu număr de top 456, 457 (conversie din cf 836 Mijlocenii Bîrgîului), terenul fiind dobîndit de reclamantă din 1960, în posesie utilă, continuă, neîntreruptă, timp de peste 50 de ani, astfel fiind îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru dobîndirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, pe baza art.112 cod p c, art.477, 646, 680, 1847 cod p c, art.28, 46 din Decretul Lege 115 /1938, decizia 86 /10.12.2007 a ICCJ, art.20-22, 26 din Legea nr.7 /1996, avînd drept probe declaraţii martori, expertiza tehnica, reclamanta susţinînd ca sunt îndeplinite cumulativ condiţiile pentru dobîndirea dreptului de proprietate asupra terenuli prin uzucapiune extratabulară sau în contra cărţii funciare prevazute la art.28 din DL 115 /1998,
–instanţa a stabilit ca acţiunea este întemeiata din considerentele:
-pe baza art.111 Cod p c, dreptul de proprietate prin uzucapinue poate fi dobîndit prin acţiune în constatare, nu prin cerere pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept,
-din declaraţiile martorilor rezultă că reclamanta a avut drept de posesie asupra terenului pe o periada de 30 de ani, după moartea proprietarilor tabulari,
instanţa constatînd îndeplinirea condiţiilor pentru dobîndirea proprietăţii prin uzucapiune, instanţa admite capătul de cerere privind dreptul de proprietate al reclamantei prin uzucapiune asupra terenului,
–prin urmare instanţa dispune înscrierea în cartea funciară la nr. top. 456 /1.457 /1, Josenii Bîrgăului, a dreptului de proprietate al reclamantei asupra terenului în suprafaţă de 3.763 m2, cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare,
–iar ulterior sentinţei, pe data de 29.11.2012,  prin actul notarial de dezlipire nr.38, cod operator 1335, eliberat de Biroul Notarial Dumitru Maria şi Diţiu Iulian, din Bistriţa, Piaţa centrală nr.38, tereul în sprafaţă de 3.763 m2 a fost împărţit în 2 loturi, Lotul 1 în suprafaţă de 1729 mp, Lotul 2 în suprafaţă de 2034mp,
–în aceeaş zi de 29.11.2012, fiind vîndut Lotul 1, unor cunoştinţe ale lui Hudrea Elenea în vărstă de 89 ani, la acelaş notariat, prin actul notarial de vînzare nr.3337 /29.11.2012,
–pe data de 2.02.2013 survenind decesul lui Hudrea Elena, la domiciliul acesteia de la una dintre surorile din comuna Prundu Bîrgăului, înmormînrarea fiind ralizată de ruda respectiva, cheltuielile fiind suportate de mine, după cum rezultă din chitanţe,
–-dar uzucapiunea a fost dobîndita de Hudrea Elena în perioada căsătoriei cu Hudrea Gheorghe, pe baza actului de căsătoruie nr.18583 din 4.09.1953, înregistrat la Sfatul Popular Cluj, numele de familie Galben Elena fiind schimbat în urma căsătoriei, în Hudrea Elena,
–-eu, în calitate de fiu, avînd dreptul la succesiune după tată, în procent de 38% din cele 2 suprafeţe (3 /4 din 50 %), fapt neprecizat în sentinţă şi în actele notariale de dezlipire şi vînzare,
eu nefiind citat la proces, nu am primit comunicarea ofială a sentinţei, neavînd posibilitatea să fac recurs în 15 zile, eu fiind expropriat în acet fel, de instanţă, de partea ce îmi revine.
Întrebarea 1:
–este posibilă corectarea sentinţei prin recurs, pentru recuperarea dreptului meu de proprietate, unde să cer precizarea procentelor din suprafaţa de 3.763 mp, ce îmi revin mie şi lui Hudrea Elena, prin întăbulara celor 2 loturi şi pe numele meu, în procent de 38%, pe baza actului de căsătorie al părinţilor, actelor de deces ale părinţilor Hudrea Elena şi Hudrea Gheorge, actului meu de naştere, sau eu rămîn de pagubă, pierzînd definituv dreptul de proprietate asupracelor 2 terenuri, prin succesiune după tată ?

2.
–cînd am încercat să obţin întăbularea pe numele meu a Lotului 2 în suprafaţă de 2034 mp, primul notariat a refuzat să facă actul notarial, pe motiv că din sentinţă lipseşte succesiune, sentinţa fiind incorectă,
–al 2-lea notariat a făcut aceeaş obiecţiei, a nelegalităţii din sentinţă, prin lipsa succesiunii, terenul fiind dobîndit în timpul căsătorei lui Hudrea Elena cu Hudrea Gheorghe, iar la verificarea pe sistemul informatic notarial, a apărut un testament cu nr.1888 /2012, încheiat la 14.08.2012, de un notariat din Bistriţa,  în favoarea cumpărătorilor Lotului 1, testamentul fiind condiţionat de clauza obligatorie a realizării înmormîntării de către respetivii cumpărători ai Lotului 1 beneficiari ai testamentului, clauza nefiind îndeplinită de respectivii cumpărători, înmormîntarea fiind ralizată de rude şi cheltuelile fiind plătite de mine, iar pe baza acestui testament, Lotul 2 în suprafaţă de 2034mp, ar fi revenit cumpărătorilor Lotului 1, dacă aceştia realizau înmormîntarea.
Am întrebat notarul care a făcut testamentul, ce a semnificaţie a fost explicată lui Hudrea Elena despre clauza respectivă, iar notarul a răspuns că nerealizarea clauzei, adică a obligaţiei cumpărătorilor de a face înmormîntarea, atrage nulitatea oricărui drept de proprietate al acestora, prin testament, asupra bunurilor lui Hudrea Elena, prin urmare şi asupra Lotului 2.
Întrevbarea2:
–se poate obţine prin sentinţă, constatarea nulităţii oricărui drept de propriate asupra bunurilor lui udrea Elena, prin urmare şi asupra Lotului 2, din partera cumpărătorilor Lotului 1, sub motivul nerealizării de către aceştia, a obligaţiei testamentare de a face înmormîntarea, pe baza probelor ce dovedesc realizarea înmormîntării de rude şi pe baza chitanţelor plătite de mine ?