Abandon de familie – infracțiune. Neplată pensie alimentară

avocat timisoara abandon de familie
Despre abandon de familie cu avocat Mirela David

Vorbim despre abandon de familie (art. 378 C. penal) ca fiind infracțiune în anumite condiții. Respectiv când persoana care are obligația legală de întreținere săvârșește față de cel care are dreptul la întreținere una (sau mai multe) din următoarele fapte:

  • părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor a celui îndreptățit la întreținere, expunându-l la suferințe fizice sau morale;
  • neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege;
  • neplata cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere prevăzute de lege;
  • neexecutarea, cu rea-credință de către cel condamnat, a prestațiilor periodice stabilite prin hotărârea judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei infracțiunii.

Pedeapsa infracțiunii și plângerea prealabilă

Pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

Infracțiunea de abandon de familie se pedepsește numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate datorită naturii relațiilor ce sunt protejate prin această normă, acestea fiind relații de familie.

Plangerea prealabilă trebuie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoane vătămată a cunoscut săvârșirea faptei. În cazul infracțiunii de abandon de familie, conform Deciziei ÎCCJ 2/2020 de dezlegarea a unor chestiuni de drept, termenul de 3 luni poate să curgă din trei momente diferite:

  • din momentul consumării infracțiunii, dacă acest moment coincide cu cel al cunoașterii faptei;
  • din momentul cunoașterii săvârșirii faptei, care se poate situa între momentul consumării faptei până la momentul epuizării;
  • din momentul epuizării infracțiunii sau ulterior acestuia, odată cu cunoașterea săvârșirii faptei, caz în care nu trebuie să fi fost împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale. 

Dacă persoana vătămată este un minor, acțiunea penală va fi pusă în mișcare din oficiu, conform art. 157, alin. (4) C. pen.

Cauza de nepedepsire

Tot datorită relațiilor de natură familială ce sunt protejate prin norma de incriminare, abandonul de familie prevede o cauză de nepedepsire în alin. (4). Inculpatul nu se pedepsește dacă își îndeplinește obligațiile înainte de terminarea urmăririi penale.

În cazul în care inculpatul își îndeplinește obligațiile, dar după terminarea urmăririi penale și înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, instanța va dispune amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta, conform alin. (5)

 Acest regim derogatoriu al individualizării pedepsei este instituit pentru a se evita situațiile în care, deși consecințele infracțiunii au fost înlăturate, iar inculpatul a înțeles gravitatea faptei sale, totuși acesta să  execute o pedeapsă cu închisoare. Executarea ar avea un impact major asupra persoanei inculpatului. Nu s-ar mai realiza scopul educativ și preventiv al pedepselor.

Abandon de familie prin neplata pensiei alimentare

Cea mai întâlnită formă prin care se comite infracțiunea de abandon de familie este următoarea: inculpatul nu plătește, timp de 3 luni, pensia alimentară stabilită prin hotărârea judecătorească. Sunt frecvente situațiile în care, în urma divorțului dintre părinți, unul dintre acesta este obligat prin hotărâre judecătorească la plata pensiei de întreținere față de minor, neexecutându-și această obligație cu rea-credință. Această obligație subzistă și în situația în care inculpatul nu are un loc de muncă sau nu deține proprietăți, atâta timp cât acesta are posibilitatea realizării lor și nu deține vreun act medical din care să rezulte imposibilitatea obținerii de venituri (Sentința nr. 843/04.03.2009 a Judecătoriei Iași, dată în dosarul 24397/245/2008).

La stabilirea relei-credințe se ține cont și de proprietățile pe care le deține inculpatul și din care ar putea obține venituri în urma exploatării lor. 

În concluzie, abandonul de familie este o infracțiune ce se comite cu intenție, respectiv rea-credință. Se concretizează printr-o faptă comisivă în forma părăsirii sau alungării. Este infracțiune și printr-o omisiune în forma neîndeplinirii a obligației de întreținere sau neplății.

» Cine primește locuința după divorț