Refuzul institutiei statului de a executa de buna voie obligatia prevazuta printr-o hotarare judecatoreasca definitiva

avocat timisoara
Refuzul de a pune in aplicare o hotărâre judecătorească rămasă definitivă

Prin Sentinta civila nr. 216/25.02.2021, pronuntata de Tribunalul Timis-Sectia de contencios administrativ si fiscal, in dosar nr. 4279/30/2020, s-a dispus admiterea in parte a actiunii subsemnatilor , in sensul :

anularii partiale a Planului Urbanistic General Timisoara – aprobat prin HCL nr. 157/2002 Timisoara si prelungit succesiv pana in prezent, cu privire la situatia juridica a terenului de ……………, in sensul incadrarii corecte a acestuia in categoria de folosinta “ curti-constructii” si

obligarea paratilor Primarul Municipiului Timisoara, Municipiul Timisoara prin Primar si Consiliul Local al Municipiului Timisoara sa opereze aceasta modificare.

Aceasta hotarare a ramas definitiva la data de 13.10.2021, prin pronuntarea Deciziei civile nr. 1293/13.10.2021 de Curtea de Apel Timisoara-Sectia de contencios administrativ si fiscal , ca urmare a respingerii apelului .

Desi au trecut mai mult de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii prin care paratii au fost obligati sa opereze in evidentele lor modificarea dispusa de catre instanta cu privire la terenul in cauza ( aceasta urmand a se realiza cu respectarea dispozitiilor legale in materie ), acestia refuza sa execute de buna voie obligatia de a face instituita prin titlul executoriu sus enuntat.

Devin, astfel incidente disp. art 24 si urm. din Legea nr. 554/2004, potrivit carora : (1) Dacă în urma admiterii acțiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operațiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.(2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se duce la îndeplinire prin executare silită, parcurgându-se procedura prevăzută de prezenta lege.(3) La cererea creditorului, in termenul de prescriptive a dreptului de a obtine executarea silita, care curge de la expirarea termenelor prevazute la al.1 si care nu au fost respectate in mod culpabil, instanta de executare prin hotarare data cu citarea partilor, aplica conducatorului autoritatii publice, sau dupa caz persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului ii acorda penalitati, in conditiile art 906 din Codul de procedura civila”.

 Rezulta deci ca, in privinţa procedurii speciale de executare instituite de art. 24 din Legea nr. 554/2004 trebuie avut în vedere faptul că aceasta se aplică numai dacă, prin dispozitivul hotărârii definitive ce constituie titlu executoriu, autoritatea publică a fost obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să se efectueze anumite operaţiuni administrative ( conditie indeplinita in cauza ) , fiind vorba deci de obligaţii de a face care nu pot fi aduse la îndeplinire decât de autoritatea publică, prin reprezentanţii săi legali.

 Asadar, in această primă etapă a procedurii se încearcă obţinerea executării în natură a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, prin mijloace de constrângere specifice, instanţa de executare putând, conform art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, la solicitarea creditorului, să aplice conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar creditorului să îi acorde penalităţi în condiţiile art. 906 din Codul de procedură civilă ( intre 100 si 1000 lei/ zi )

In solutionarea prezentei actiuni, instanta trebuie sa aiba in vedere ca, dupa natura sa, obligatia instituita prin titlul executoriu este una intuitu personae , fiind aplicabile disp. art 906 C.pr.civ.si, si sa constate ca desi au trecut 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii ( termen implinit la 13.11.2021 ), debitorii nu au executat de buna voie cele dispuse de catre instanta, motiv pentru care se impune aplicarea unei penalitati stabilita intre 100 si 1000 lei/zi de intarziere pana la executarea acestei obligatii.